fbpx

Politiske resultater i folketingsperioden 2019 til 2022

Nærværende resultatliste er et overblik over politiske sager og forhandlinger, hvor Inuit Ataqatigiit i Folketinget direkte eller indirekte via internt lobbyarbejde og samarbejde med Folketingets øvrige partier har sikret, at resultatet er tilendebragt.

 

Velfærdsområdet

 

Sag Resultat
 

Hjælp til udsatte børn

 

I 2019 sikrede Aaja et historisk resultat til at forbedre forholdene for udsatte børn og unge i Grønland.

 

 

·         80 mio. kroner

 

De 80 mio. kroner fordeles over perioden 2020 – 2023.

 

Hjælp til udsatte grønlændere i Danmark

 

Aaja fik i Finansloven 2020 afsat midler til De Grønlandske Huses inklusionsindsats for nytilkomne grønlændere i Danmark. Indsatsen indebærer blandt andet opkvalificering af dansk kundskaber hos grønlandske studerende i Danmark, samt opsøgende indsatser i de grønlandske lokalmiljøer i Danmark.

 

 

·         12,3 mio. kroner

 

Beløbet fordeles ligeligt mellem de fire Grønlandske Huse i perioden 2020 – 2023.

 

Fjern grænsehindringer i Rigsfællesskabet

 

Aaja har kæmpet for midler til løsning af grænsehindringer for førtidspensionister i Rigsfællesskabet. Dette blev opnået med 4 mio. kr.

 

 

·         4 mio. kr.

 

Der afsættes 4 mio. fra 2020 – 2023.

 

ICM: fokus på ung hjemløse

 

Der er afsat midler til at følge ICM tilgangen, samt erfaringerne fra den igangværende handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, med særlig fokus på specifikke grupper af hjemløse, herunder grønlændere.

 

 

 

·         5 mio. kr.

 

Regeringen har afsat 22 mio. kr. i perioden 2022 -2023. Heraf har Aaja sikret 5 mio. kr. til særligt fokus på hjemløse grønlændere.


Partnerskab om udsatte grønlændere og bedre misbrugsbehandlingsmetoder
Aaja har er sikret et målrettet fokus i det intensiverede samarbejde om udsatte grønlændere mellem kommuner og civilsamfundet. Konkret er der sikret bedre brug af kompetencer og viden hos de ca. 30 grønlandske foreninger og organisationer i Danmark, samt at ansøgningspuljen understøtter tilpassede tilbud, som eksempelvis bedre misbrugsbehandlingstilbud, psykologtilbud, tolkning og lavpraktisk hjælp til de mest udsatte og sårbare grønlandske borgere. 
 

 

·         28,4 mio. kroner

 

 

Regeringen og Folketingets partier har afsat 28,4 mio. kr. i 2021-2024, fordelt på en ansøgningspulje på 26 mio. kr. til kommuner og frivillige sociale foreninger og organisationer, samt 2,4 mio. kr. til Socialstyrelsen til organisering af partnerskabet.

 

 

 

 

 

Forsøgsordning mod selvmordsforebyggelse

 

Der er sikret midler til en 2-årig forsøgsindsats, i form af en sorglinje i Grønland, der skal bidrage til selvmordsforebyggelse.

 

 

 

  • 2,4 mio. kr.

 

Regeringen afsætter beløbet til forsøgsprojektet i perioden 2022-2023.

 

 

Børne- & familiehuse

 

Der er sørget for midler til etableringen af et toårigt pilotprojekt i Grønlands lokale børne- og familiecentre. Projektet skal sikre børnevenlig og tværfaglig udredning af børn, udsat for seksuelle overgreb.

 

 

 

 

·         16,9 mio. kr.

 

Pilotprojektet forløber i perioden 2022-2024, hvorunder midlerne udbetales.

 

 

Oprettelse af kontor for kræftramte

Inuit Ataqatigiit har fået bevilget et tilskud til oprettelsen af Neriuffiks kontor i Nuuk, med henblik på at understøtte krisehjælp og behandling af kræftpatienter.

 

 

 

·         2,0 mio.kr.

 

Beløbet ydes i 2022.

I alt:  151 mio.kr.

 

 

Generel indsats med fokus på Grønland

 

Fokus på hjemløse grønlændere i udvidelse af ramme til hjemløseindsats

 

Der er sikret endnu større fokus på hjemløse grønlændere, som særligt udsat gruppe, i det igangsatte arbejde med afdækningen af indsatsen Housing First og erfaringerne fra Handlingsplanen til bekæmpelse af hjemløshed.

 

 

 

·         52,3 mio. kr.

 

Regeringen og Folketingets partier har afsat i alt 52,3 mio. kr. til initiativet i perioden 2022-2024.

 

Socialt Frikort

 

Inuit Ataqatigiit har støttet forsøgsordningen med det sociale frikort, der også giver udsatte grønlændere en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, er forlænget til og med 2024.

 

 

 

·         43,3 mio. kr.

 

Regeringen og Folketingets partier har afsat 19,8 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2022. Der afsættes derudover 13,5 mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024 til en videreudvikling og videreførelse af ordningen.

 

 

Minoriteter i civilsamfundsstrategien

 

Der er sikret et fokus på at inddrage organisationer og foreninger i civilsamfundet, som beskæftiger sig med minoriteter. Dette betyder, at arbejdet med udarbejdelsen af civilsamfundsstrategien i højere grad kommer til at tage højde for gruppen af udsatte grønlændere.

 

 

 

·         79,7 mio. kr.

 

Regeringen og Folketingets partier har i alt afsat 79,7 mio. kr. til initiativet om en strategi for samarbejde i civilsamfundet i perioden 2021-2024.

 

Handlingsplan mod racisme

 

Inuit Ataqatigiit har givet input til Regeringens handleplan mod racisme. Handlingsplanen har til formålet at bekæmpe racisme i det danske samfund. Dette med ønsket om at minimere racismen og diskrimination mod grønlændere i Danmark.

 

 

 

·         32,5 mio. kr.

 

Regeringen og støttepartierne bag Finansloven 2022 har indgået aftale om at midlerne til indsatsen mod hadforbrydelse også skal gå til at bekæmpe racisme bredt i samfundet. Der afsættes 8,2 mio. kr. i 2022, mens der i perioden 2023-2025 udbetales 8,1 mio. kr. årligt.

 

 

 

Udenrigs- og forsvarsområdet

 

Sag Resultat
 

Inuit Circumpolar Council (ICC)

 

Inuit Circumpolar Council (ICC) fik tildelt midler på finansloven i 2020 til internationalt arbejde i FN og Arktisk Råd. Der er efterfølgende blevet sikret permanente midler til Inuit Circumpolar Council (ICC) i regi af Udenrigsministeriet.

 

 

 

 

·         5 mio. kr.

 

Der blev afsat 1 mio. kr. på finansloven 2020. Der er efterfølgende blev afsat 4 mio. kr. der er og bliver fordelt i periode 2021 – 2024.

 

Videre drift af Kangerlussuaq

 

Aaja har presset på for bevarelsen af den internationale lufthavn i Kangerlussuaq til både militært og civilt brug. Dette blev opnået, da den danske regering besluttede sig for at bevare lufthavnen i Kangerlussuaq. Der blev endvidere sikret midler til renovering, vedligeholdelse og drift af lufthavnen efter 2023.

 

 

 

 

·         Estimeret beløb på 550 mio. kr.

 

Forsvarsministeriet forventer at den fortsatte brug af Kangerlussuaq Internationale Lufthavn er anslået til at koste 550 mio. kr.

 

Styrkelse af forsvarsområdet i Grønland: Arktisk-kapacitetspakke

 

Gennem forsvarsforliget i 2019/2020, har Aaja deltaget i at styrke Forsvarets opgaver i Grønland. Dette har udmøntet sig i Arktisk-kapacitetspakke, der blandt andet omfatter etableringen af en arktisk beredskabsuddannelse i Kangerlussuaq og overvågning af det grønlandske hav i form af Maritime Domain Awareness. Aftalen vil have betydning for grønlandske virksomheder, der vil skulle varetage en del af pakkens opgaver. Begge mærkesager Aaja og Inuit Ataqatigiit har kæmpet for siden 2018.

 

 

 

·         1,11 mia. kr.

Forsvarsministeren afsatte i 2020 1,5 mia. ekstra til forsvarsbudgettet. Beløbet udmøntes i den arktiske kapacitetspakke.

 

Heraf er det sikret 50 mio. kr. til etableringen af beredskabsuddannelsen i Kangerlussuaq.

 

 

 

 

 

 

Øget viden om menneskerettigheder i Grønland

 

Der er blevet afsat midler til en flerårig målrettet indsats om at øge kendskabet til menneskerettigheder i Grønland. Indsatsen inkluderer bl.a. opdateret og tilgængelig information om menneskerettigheder på grønlandsk og en styrket grønlandsk civilsamfundsrepræsentation.

 

 

 

 

 

 

 

·         12 mio. kr.

 

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

 

Search-And-Rescue

 

Aaja har presset på for at sikre at SAR-beredskabet bør varetages af en Grønlandsk virksomhed.

Dette lykkedes. Pr. 25. november 2020 indgik Air Greenland og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse en aftale om landbaseret helikopterberedskab, så alle SAR- operationer i Grønland fra 1. januar 2021 og frem varetages af Air Greenland

 

 

·         1 mia. kr.

 

Aftalen, der løber fra 2020 frem til 2032, har samlet en værdi af 1 mia. kr.

 

Styrkelse af lavineberedskabet i Grønland

Med henblik på at styrke lavineberedskabet i Grønland, har Aaja fået afsat penge. Styrkelsen kommer i form af bevillinger til indkøb af lavineredningsudstyr, som Grønlands Politi og frivillige kan anvende til redningsoperationer og øvelser.

 

 

 

  • 0,4 mio. kr.

 

Regeringen har afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2022-2025. Der udbetales 0,1 mio. kr. årligt i perioden.

 

AP Summit

Aaja har sikret penge til afholdelse af topmøde blandt ’The Standing Committee of Parliamentarians in the Arctic region’ i Nuuk september, 2022.

 

 

 

  • 1,9 mio. kr.

 

Midlerne bliver distribueret i 2022, hvor topmødet afholdes.

I alt: 2.6 mia. kr.

 

 

 

Erhvervsudvikling

Sag Resultat
 

Arctic Circle FabLab

 

Aaja har sørget for midler til etableringen af Arctic Circle FabLab i Sisimiut.

 

 

·         3,3 millioner kroner

Afsættes i perioden 2020-2023. Hhv. 1. mio., 0,8 mio., 0,8 mio., og 0,7 mio.

 

 

Justitsområdet

 

Sag Resultat
 

Lige løn for lige indsats – anstaltsbetjente

 

Aaja har sikret pulje målrettet initiativer på justitsområdet i Grønland, med henblik på at udligne anstaltsbetjentenes løn.

 

 

 

·         38,4 mio. kr.

 

Der afsættes 9,6 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023.

 

 

Lige løn for lige indsats – politibetjente

 

I forlængelse af anstaltsbetjentenes lønudligning, har Aaja ligeledes sikret pulje med henblik på at udligne politibetjentenes løn på justitsområdet i Grønland

 

 

 

·         10,8 mio. kr.

 

Der afsættes 2,7 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023.

 

Krænker behandling i Kriminalforsorgen

Der er sikret midler til en konkret indsats til krænkerbehandling af seksualforbrydere i anstalterne i Grønland frem til 2024.

 

 

·         7,6 mio. kr.

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

 

 

 

Hashbekæmpelse i Kriminalforsorgen

Der er sikret midler til øget kontroltryk i de to store anstalter i Kriminalforsorgen i Grønland. Narkohunden vil også kunne anvendes i de øvrige anstalter i Grønland.

 

·         3,9 mio. kr.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

Styrkelse af politiet i Grønland

Der er afsat midler til at styrke og understøtte Grønlands Politi. Disse midler tildeles flere initiativer indenfor politiets arbejde.

a)      Der er sikret midler til etablering af en ny dedikeret enhed i Grønlands Politi, til bekæmpelse af seksuelle overgreb.

b)      Der er afsat midler til mere nærpoliti i form af fire enmandsstationer der opnormeres til tomandsstationer.

c)       Der er sikret midler til en modernisering af politiets bygningsmasse og anskaffelse af nyt materiel.

Samlet er der afsat 79,5 mio. kr. til initiativer i Grønland og på Færøerne, hvoraf 76,7 mio. kr. går til initiativer i Grønland.

 

·         76,7 mio. kr

 

a)      Til den nye enhed mod seksuelle overgreb er der afsat 6,3 mio. kr. i 2021 og 13,1 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

b)      Til styrket bemanding, rekruttering og fastholdelse, samt

c)       Til modernisering af bygningsmasse og materiel* er der afsat i alt 13,7 mio. kr. i 2021, 14,8 mio. kr. i 2022 og 15,7 mio. kr. i 2023.

 

PTSD og Stress

Inuit Ataqatigiit har taget initiativ til og sikret politisk fokus på sagen om voldsomme belastningsreaktioner blandt betjente i Grønland. På den foranledning er der i Kriminalforsorgen i Grønland afsat midler til en særlig indsats, der understøtter og forankrer færdigheder og kompetencer. Dette med henblik på at reducere mængden og graden af belastningsreaktioner blandt anstaltsbetjente.

 

 

·         1,3 mio. kr.


Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2021.

 

I alt: 142 mio. kr.

 

 

 

 

Uddannelse- og forskningsområdet

 

Sag Resultat
 

U-Arctic

 

Der er sikret støtte til aktiviteter i form af udviklingsprojekter, netværksdannelse, sommerskoler mv., ligesom at der kan afholdes udgifter til at understøtte arktiske forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved de af Rigsfællesskabets institutioner, der er medlem af Arktisk Universitet.

 

 

·         9,2 millioner kroner

Regeringen og Folketingets partier har i perioden 2020-2021 afsat 3,1 mio. kr. årligt. I 2022 er der afsat 3 mio. kr.

 

Arktisk Hub

 

Der er afsat 11, 9 mio. kr. til etableringen af en international arktisk hub i Grønland, der skal udvikle og synliggøre Danmarks, Grønlands og Rigsfællesskabets position som arktisk forskningsnation.

 

 

·         17,7 mio. kr.

Regeringen har afsat 11,9 mio. kr. I 2020 til 2022 udbetales der årligt 3 mio. kr. I 2024 afsættes 2,9 mio. kr.

 

Forskningsskibet DANA

 

Der er sikret et fokus på øget forskning i Arktis i form af finansieringen af et nyt forskningsskib med de nødvendige kapaciteter til at løse opgaver i Arktis.

 

 

·         170 mio. kr.

Regeringen og Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. i 2021 og 60 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

 

Lokalt forskningscenter Nasiffik

 

Der er sikret midler til lokalt forankret forskning med fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt klima og geopolitik. Forskningen får base på Ilisimatusarfik og koordineres med arbejdet i Arktisk Forskningshub og øvrig arktisk forskning i Rigsfællesskabet.

 

 

·         4 mio. kr.

De 4 mio. kr. fordeles over perioden 2021-2022.

 

 

 

 

 

Skoleskibet Georg Stage

 

Der er blevet omprioriteret uforbrugte midler fra 2020, således at Skoleskibet Georg Stage har kunne benytte de uforbrugte midler til aktiviteter i 2021 eller senere år.

 

 

 

 

 

 

·         3 mio. kr.

Regeringen og dets støttepartier har omprioriteret 3 mio. kr. for 2021.

 

Ungdomsfællesskab på tværs af rigsfællesskabet

Aaja har i samarbejde med sine færøske og danske kollegaer været med til at bevilge midler til Dansk Ungdoms Fællesråds projekt om at styrke fællesskaber blandt unge i Danmark, Færøerne og Grønland.

 

 

  • 3 mio. kr.

 

Regering afsatte 3 mio. kr. til projektet, og midlerne uddeles i perioden 2022-2023. Der udbetales 1 mio. kr. i 2022, og 2 mio. kr. i 2023.

 

I alt: 180 mio. kr.

 

 

Kultur

 

Sag Resultat
 

Rigsfællesskabspulje

 

Der er afsat midler til en pulje der øger viden om Rigsfællesskabet via film og dokumentarer, produceret eller co-produceret af færøske og grønlandske filmfolk. Filmpuljen er forankret i Dansk Filminstitut.

 

 

·         26,8 millioner kroner

Der afsat hhv. 5 mio. kr. i 2021, 5,6 mio. kr. i 2022, 6,6 mio. kr. i 2023 og 9,6 mio. kr. i 2024.

 

Færøsk-grønlandsk ordbog

 

Der er afsat midler til en færøsk-grønlandsk ordbog. Initiativet skal ses i forlængelse af, at der i februar 2020 blev færdigudviklet en grønlandsk-færøsk ordbog, de bidrager til at fremme den gensidige kulturelle forståelse mellem Grønland og Færøerne.

 

 

·         2 mio. kr.

 

Der er afsat 1. mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til initiativet.

 

 

 

Forundersøgelse vedrørende formidling af kolonihistorie

 

Der er afsat midler til en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for, hvordan fokus på formidling af Danmarks kolonihistorie kan styrkes.

 

 

 

 

·         1 mio. kr.

Regeringen og dets støttepartier har afsat 1. mio. kr. i 2021.

 

NUKIGA

Der er afsat midler til tilskud af projektet NUKIGA i regi af De Grønlandske Huse, med det formål om fortsat at øge danskernes kendskab til grønlandsk kultur.

 

 

·         7,5 mio. kr.

 

De 7,5 mio. kr. udmøntes i perioden 2019 til 2022. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020, 2,8 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til etablering af det grønlandsk væksthus i Danmark NUKIGA.

 

 

DR-satsning

 

Det er afsat midler til en DR-satsning i forbindelse med 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse.

 

·         6,1 mio. kr.

 

Regeringen og kultur- og medieordførere fra alle partier har afsat 6,1 mio. kr. i 2021.

 

Grønlandsk Nationalgalleri for Kunst

 

Inuit Ataqatigiit Folketingimi af har sikret midler til etableringen af Grønlands Nationalgalleri For Kunst. Midlerne muliggør formidlingen af Inuit, nordisk og global kunst.

 

 

·         2,0 mio. kr.

 

 

Regeringen har afsat et tilskud på 2,0 mio. kr. i 2023.

 

Styrkelse af den grønlandske mening i Danmark

Der er blevet afsat midler til at styrke den grønlandske menighed i Danmark. Midlerne anvendes til indkøb af grønlandske salmebøger, kirkelige handlinger på grønlandsk og til istandsættelsen af bevaringsværdige gravminder på Den Grønlandske Afdeling på Vestre Kirkegaard.

 

 

 

·         0,5 mio. kr.

 

Beløbet ydes i perioden 2022-2025.

 

 

 

Dokumentarproduktioner om Grønland

Aaja har støttet og medvirket til at sikre tilskud til dokumentarproduktioner om bl.a. Grønland med henblik på at udbrede viden om rigsfællesskabet, samt kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland og Færøerne.

 

 

 

 

 

 

·         27,1 mio. kr.

I alt: 73 mio. kr.

 

Det samlede resultat Aaja Chemnitz, Inuit Ataqatigiit har tilendebragt er 3.252 milliarder kroner. Dette er uden den generelle indsats.

del på de sociale medier